Naudvatn, plan for uføresette hendingar

Naudvatn, plan for uføresette hendingar

Fleire ting ligg til rette for å nytta Haldors­vatnet og Hamren i naudvatn-ordninga i kommunen vår. Kva skjer om vatnet i eit heilt område blir borte, eller ikkje kan brukast? - Det er det naudvatn-prosjektet me skal i gong med over nyttår handlar om. — Når vatn i eit av våre forsyningsområde fell bort eller ikkje kan brukast, må me ha eit alternativ som fungerer, fortel Odd Petter Habbestad, drifts- og prosjektleiar i BVA. — Det er strenge forskrifter for korleis dette skal gjerast, det skal mellom anna vera eit heilt uavhengig system som ikkje er i bruk utanom i…
Les meir
Kor blei det av matfeittet?Fuglane veit!

Kor blei det av matfeittet?Fuglane veit!

Våre vener småfuglane kan også feira jul med ekstra god julemat dersom du blandar matfeittet saman med frø, gryn og nøter og legg det ut! Me kan vel trygt slå fast at det blir ei annleis jul i år. Lite er vel meir tradisjonstungt enn jule- og nyårsfeiringane her i Noreg. 2020 skal også avsluttast på tradisjonelt vis, men i år blir det med pålagde og tilrådde restriksjonar. Nesten ingenting slår den gode kjensla av lukta frå pinnekjøt og ribbe. Det kan me heldigvis oppleva også denne jula, og me får håpa at det blir høve til å møtast med…
Les meir
Etterslep i vatn- og avløps-Noreg

Etterslep i vatn- og avløps-Noreg

Det er investert i topp teknologi og gode produksjonsanlegg i BVA. Her ser me inn i anlegget i Åreiddalen. NRK skreiv allereie før kommunevalet i 2019 at prislappen for etterslepet av vatn- og avløpsanlegga i Noreg vart på svimlande 390 milliard kroner. - Korleis står det til i Bømlo, undrar me… — For å forstå situasjonen i Bømlo må me sjå tilbake på det som har skjedd tidlegare, kan dagleg leiar i BVA, Audun Halleraker, fortelja. Historia i BømloDet var over tretti private vassverk på Bømlo, og dei var bygde med ein enorm dugnads­innsats. Det har vore eit uvurderleg grunnlag…
Les meir
God natt, sov godt, me spyler røyra imens!

God natt, sov godt, me spyler røyra imens!

Jan Roar Grutle og Trond Åsmund Sandnes har rigga alt klart for pigging, ventar berre på at dei to i andre enden skal stenga av alle forgreiningar og gjera klar til å kjøra piggane gjennom. Det er mørkt, klokka har passert 23.00 og dei fleste av oss er på veg i seng. - Det skin eit lys i mørkret ein stad på Svortland, og me skimtar ei kvit vogn med open dør. I det me kjem bort ser me to BVA-karar i sving inni og utanfor vogna. — Drikkevatnet som går gjennom røyrane våre er reint. Likevel avleirar det seg…
Les meir
Visste du at:

Visste du at:

Vatn er vårt viktigaste nærings­middel. Utan mat kan me overleva i fleire veker. - Utan vann kan me berre overleva nokre få døger. Ein vaksen person treng frå 2–2,5 liter vatn kvar dag. Me får omtrent ein liter frå maten me et. Me bør difor drikka 1–1,5 liter vatn om dagen. Me kjenner at me er tørste når me manglar omtrent ein liter. - Det er berre fint å drikka vatn før me blir tørste. Barn har større fordamping enn vaksne, i høve til størrelsen. Gamle folk har dårlegare evne til å føla at dei er tørste. Barn og gamle…
Les meir
Installerte berøringsfrie ­servantarmatur gratis!

Installerte berøringsfrie ­servantarmatur gratis!

Etablerar Glenn Thore Grønås syns han er komen lenger enn han hadde tenkt etter to års drift. Bømlo Mesterrør er ei ung røyrleggar-bedrift i kom­munen vår som allereie har markert seg med positive tiltak i koronakrisa. For vel to år sidan starta Glenn Thore Grønås si eiga bedrift. – Eg hadde eit ønske om å skapa noko, styra kvardagen meir sjølv, setja nokre mål å jobba mot, seier den unge røyrleggjarmeistaren. Godt mottatt i marknaden– Me er komne mykje lenger på kort tid enn eg tenkte då eg starta opp, fortel Glenn Thore. Me er no to røyrleggjarar og ein…
Les meir
Det vesle og det store vatnet

Det vesle og det store vatnet

Sanninga er at utan vatn, ikkje liv! I alle fall ikkje slik me kjenner det. Vatnet renn inn og ut av oss og transporterer det me treng for å leva. Næringsstoff, salter, hormon, - alle slags viktige molekyl seilar på vass-straumar gjennom blodårer og inn og ut av dei tusenvis av milliard celler kroppen vår er bygd opp av. Sett gjennom mikroskopet. Snur me mikroskopet ser me plutseleg heile jorda som ei stor «klinkekule» med mektige havstraumar, årer av liv og næringssalt gjennom verdshava på kloden. Og skyene som ein del av det store kretsløpet, som mjuke formasjonar, fjon, mest…
Les meir
Nye hygienevanar, pass på kor du hiv kva!

Nye hygienevanar, pass på kor du hiv kva!

Det merkest at samfunnet er endra. Me oppheld oss meir heima, og har endra hygienevanane våre. Og det er heilt nødvendig i den unntaks­tilstanden me er komne i og det store behovet me har for hindring av smittespreiing. BVA ynskjer å komma med nokre viktige påminningar. Våtserviettar eit stort problemHeimeskule og heimekontor kombinert med stort fokus på hygiene for å hindre smitte gjer at me kanskje stundevis gløymer oss ut når det gjeld kva me kan kasta i toalett og avløp. Kommunar rundt om i landet melder om havari på avløpspumper og tette røyr som følgje av meir kasting av…
Les meir
Vatn og avløp i ei krisetid

Vatn og avløp i ei krisetid

– Me i Bømlo Vatn- og Avløps­selskap arbeider heile tida for å sikre Bømlosamfunnet dei kritiske samfunnstenestene som vatn og avløp er, seier dagleg leiar Audun Halleraker. – Slik er det også i forhold til krisa Korona­viruset har gjeve oss, fortel Halleraker vidare. – Krisa endrar seg veke for veke, og tiltaka frå styresmaktene og situasjonen i samfunns- og arbeidsliv likeeins, så ting kan ha endra seg noko etter redaksjonen av Friskt blei avslutta, seier Halleraker. Særlege interne tiltakAllereie 12. mars sette me i gong særlege smittehindrande tiltak for å forebygga mannskapsmangel. Med 19 tilsette har alle sine oppgåver og…
Les meir
Snodig, liten rakkar

Snodig, liten rakkar

Virus er veldig små (sokalla nanopartiklar) og har ei beskyttande feitt­kappe. Denne feittkappa taklar vatn ganske godt, men såpe øydelegg dei! Grunnen til det er at såpe bind seg til feitt og smuss utanpå huda og gjer at det losnar. Når du fjernar dette, følgjer virus og bakteriar med. Du flyttar dei av hendene dine. For koronaviruset sin del, vil såpa også øydelegge feittkappa, og dermed viruset. Varmt vatn løyser også opp feitt og gjer såpa meir effektiv. Temperaturen i seg sjølv er ikkje høg nok til å drepa bakteriar. Når det gjeld virus drep ein ikkje dei, (dei lever…
Les meir