Styret i BVA

Styret i selskapet

I vedtektene våre står det at BVA sitt styre skal ha frå 6 medlemer med 2 nummererte varamedlemer. Generalforsamlinga vel 5 av styremedlemene og varamedlemer.

Dei tilsette skal har eitt styremedlem med varamedlem, som som blir vald av og blant dei tilsette i selskapet. Styret blir valt for 2 år av gangen. Styret sin leiar og nestleiar blir valt ved særskilt val av generalforsamlinga

Medlemmene i styret er: Arve Hindenes (styreleiar), Ann-Helene Johansson (nestleiar), Nils Ragnar Vika (tilsette sin representant), Hans Otto Robberstad, Aslaug S. Huse, Åsmund Håvik, Trygve Søvold, Audun Halleraker (dagleg leiar).

Organisering av Bømlo Vatn og Avløpsselskap

BVA organisasjonskart