Søknad om tilknytning til off. nett

Søknad om tilknytning til off. nett – elektronisk løysing frå 1.1.21

Alt arbeid som kan påverke offentleg leidningsnett som nye tilknytingar eller bygging i nærheita av offentleg leidningsnett, må ein søkja om arbeid som skal utførast.

For å gjere denne flyten i saksgangen lettare vil Bømlo Vatn og Avløp frå 1.11.21 ta i bruk ei ny elektronisk løysing for alle entreprenørar som skal gjera slikt søknadspliktig arbeid på eller ved offentlege vatn og avløpsleidningar. Den elektroniske løysinga heiter Volue (tidlegare Powel) Entreprenørportal.

For å få tilgang til portalen må ein opprette ein egen Entreprenørportal bruker.

Benytt denne registreringssida;

https://tenantmanager.onpowel.com/Registration

Har du brukt løysinga er i andre kommunar kan du bruke same innlogging. Ein må då be om tilgang til Bømlo Vatn og Avløp. Inne i portalen kan ein opprette fleire brukarar i same bedrift.

I entreprenørportalen kan du søke om ny tilknyting, endringar eller reparasjonar av private vann- og avløpsnett, som er tilknytt eller skal bli tilknytt det offentlege vatn- og avløpsnettet.

Det er to ting som ein må huske på;

  • Godkjent søknad om vatn- og avløpsarbeid skal leggjast ved søknad om Igangsetjingsløyve til Bømlo kommune
  • Ferdigmelding frå BVA skal leggjast ved søknad om Ferdigattest til Bømlo kommune

Inne i entreprenørportalen får ein tilgang til eigne saker, både dei som er under arbeid og alle ferdige saker. Søknad skal godkjennast av BVA før arbeid vert sett i gong.  Ein kan enkelt følgje med korleis det går med saken og sende ferdigmelding når saken er ferdig.

Ved spørsmål til løysinga kan ein kontakte BVA på tlf.: 53 42 88 40 eller post@bva.no