Beredskap heile tida!

Beredskap heile tida!

Lekkasjesøk med avansert utstyr er ein del av BVA sin beredskap. Me overvakar vassforsyninga 24 timar i døgeret, kvar dag, heile året. Eit moderne VA-selskap opererer ei mengd kompliserte, tekniske innretningar og styringssystem. Til dette har me 12 driftsoperatørar som trygger drifta kontinuerleg. (meir…)
Les meir
I dag er det Verdas vassdag!

I dag er det Verdas vassdag!

          Avløpsvatn: Betre enn sitt rykte! Avløpsvatnet vårt kan både vera eit forureiningsproblem og ein verdifull ressurs. I Bømlo kommune og BVA satsar me på ressursdimensjonen! 22.mars markeres Verdas vassdag over heile verda som ein offisiell FN-dag sidan 1993. Temaet for Verdas vassdag i 2017 er «avløpsvatn». Avløpet frå våre vaskar, toalett, dusjar og så vidare er ikkje det som normalt får mest merksemd i den offentlige debatten eller i samtalen rundt middagsbordet. Men no vil altså FN at me skal ta avløpsvatnet vårt meir på alvor. Det vil me i BVA også. Kvifor det? Avløp som…
Les meir
Kven skal betala?

Kven skal betala?

I etterkant av førre utgåve av Friskt har det kome inn spørsmål til BVA, særleg om kvar grensene går for det som skal vera den einskilde kunde og BVA sin kostnad. Tilkoplingskostnad Både når det gjeld vatn og avløp så har BVA eit hovudleidningsnett i kommunen som den enkelte koplar seg på. Tilkoplingskostnaden er det etter lova den enkelte som må dekka – slik som når ein legg inn fiber. «Uforholdsmessig stor kostnad» Også utviding av hovudleidningsnettet til nye byggjefelt skal bli belasta utbyggjar/ huskjøpar. Både ved nybygg og eksisterande byggverk skal kommunen pålegge innbyggjarane å kopla seg på dei…
Les meir
Bømlopakken,  meir enn god veg!

Bømlopakken, meir enn god veg!

Det er omfattande aktivitet for BVA i samband med utbygginga i Bømlopakken. Her frå arbeidet der nyevegen kryssar Erslandsvegen. Me ser gode nye vegar ta form rundt oss. Gler oss over eit stadig meir komplett, nytt vegnett i kommunen. Smiler, tenkjer romsleg og er tolmodige når det er stopp pga sprenging eller graving. Meir enn god veg Det me kanskje ikkje hugsar i farten er at samstundes som vegane blir rulla ut, kilometer etter kilometer, så blir det også lagt ned røyr for vatn og avløp. Det skjer ei stor oppgradering av leidingsnettet som gjer det mogleg å møta framtida…
Les meir
BVA sitt nye ansikt

BVA sitt nye ansikt

Bømlo Vatn og Avløpsselskap har det siste året vore gjennom ein prosess for å bli medvitne på kven me er og korleis me arbeider og kommuniserer. Me skal bygga gode relasjonar internt, mot vår eigar, kundar og samarbeidspartnarar. Oppdrag og mandat Vår oppgåve og mandat kjem frå ­Bømlo kommune. Me skal bygga ut, drifta og vedlikehalda vatn- og avløpsanlegg i Bømlo kommune og andre oppgåver i tilknyting til dette. Det krev ein handle­kraftig og effektiv organisasjon med kompetanse og vilje til å gjennomføra alt frå rutinemessige jobbar til meir komplekse, tekniske opp­gåver. Til dette har me ein stab på 18…
Les meir
Ny drikkekultur blant unge

Ny drikkekultur blant unge

Me bømlingar veit kva det vil seie å ta ein sup av noko, det visste ikkje dei som traff SUP UB på stand på fylkesmessa, så kvifor ikkje ta ein sup av Bømlo? Sunn ungdom – Ungdom i dag er opptatt av å vera sunne, og det går mykje vatn her på skulen, seier produkt- og salsansvarleg, Michelle L. Grcic. Ho og dagleg leiar, Joakim H. Løkke, er dei to som er med å vidareføra elevbedrifta SUP UB, som vart starta i fjor. I år har dei fått inn andre medarbeidarar. Det er marknadsansvarleg Marie A. Aarland og Linda Våge,…
Les meir