Nye hygienevanar, pass på kor du hiv kva!

Nye hygienevanar, pass på kor du hiv kva!

Artiklar
Det merkest at samfunnet er endra. Me oppheld oss meir heima, og har endra hygienevanane våre. Og det er heilt nødvendig i den unntaks­tilstanden me er komne i og det store behovet me har for hindring av smittespreiing. BVA ynskjer å komma med nokre viktige påminningar. Våtserviettar eit stort problemHeimeskule og heimekontor kombinert med stort fokus på hygiene for å hindre smitte gjer at me kanskje stundevis gløymer oss ut når det gjeld kva me kan kasta i toalett og avløp. Kommunar rundt om i landet melder om havari på avløpspumper og tette røyr som følgje av meir kasting av ting i toalettet som slett ikkje høyrer heima der. – Det som skjer når ting som ikkje skal i toalettet likevel hamnar der er at det klumpar seg saman og…
Les meir
Vatn og avløp i ei krisetid

Vatn og avløp i ei krisetid

Artiklar
– Me i Bømlo Vatn- og Avløps­selskap arbeider heile tida for å sikre Bømlosamfunnet dei kritiske samfunnstenestene som vatn og avløp er, seier dagleg leiar Audun Halleraker. – Slik er det også i forhold til krisa Korona­viruset har gjeve oss, fortel Halleraker vidare. – Krisa endrar seg veke for veke, og tiltaka frå styresmaktene og situasjonen i samfunns- og arbeidsliv likeeins, så ting kan ha endra seg noko etter redaksjonen av Friskt blei avslutta, seier Halleraker. Særlege interne tiltakAllereie 12. mars sette me i gong særlege smittehindrande tiltak for å forebygga mannskapsmangel. Med 19 tilsette har alle sine oppgåver og skulle mange bli borte frå jobb på ein gong ville det bli utfordrande å halda hjula i gong over tid. Me har til dømes splitta arbeidslaga med ulike oppmøteplassar og…
Les meir
Snodig, liten rakkar

Snodig, liten rakkar

Artiklar
Virus er veldig små (sokalla nanopartiklar) og har ei beskyttande feitt­kappe. Denne feittkappa taklar vatn ganske godt, men såpe øydelegg dei! Grunnen til det er at såpe bind seg til feitt og smuss utanpå huda og gjer at det losnar. Når du fjernar dette, følgjer virus og bakteriar med. Du flyttar dei av hendene dine. For koronaviruset sin del, vil såpa også øydelegge feittkappa, og dermed viruset. Varmt vatn løyser også opp feitt og gjer såpa meir effektiv. Temperaturen i seg sjølv er ikkje høg nok til å drepa bakteriar. Når det gjeld virus drep ein ikkje dei, (dei lever jo ikkje) men dei blir øydelagte. Koronaviruset blir også øydelagt ved høg konsentrasjon av sprit. - Så følg råda til ­helsemyndigheitene – vask hendene godt og lenge, eller bruk handsprit…
Les meir
Lag på lag med røyr

Lag på lag med røyr

Artiklar
Arbeidet på Arhaugen i Rubbestadneset våren 2018 var utfordrande med mykje krinkelkrokar. Vatnet skal heim til deg, og du skal kvitta deg med det. Du tenkjer nok ikkje på det til dagleg, men måten røyra ligg i grøfta påvirkar tryggleiken din. Når me legg røyr, så vert desse lagt i tre ulike nivå, med drikkevatnet i det øvste laget, avløpet i midten og overvatn (regnvatn som vert leia bort) nedst. Dette har vore standard hos oss på Bømlo sidan 2015 og er eit av mange tiltak for reint og trygt vatn. Viktig å halda vatnet reint– Når me gjer det på denne måten hindrar me at det kan komma avløpsvatn i drikkvatnet, fortel Odd Petter Habbestad i BVA. – Skulle det verta leidningsbrot både på vassrøyret og avløpsrøyret, så vil…
Les meir
Storreingjering med vaskemaskin på over 2000 liter

Storreingjering med vaskemaskin på over 2000 liter

Artiklar
Wärtsilä Norway er ei av mange industribedrifter på Bømlo som er avhengig av god tilførsel av vatn. – Me er heilt avhengige av sikker tilførsel av reint vatn heile døgeret, seier Sigbjørn Næsse, eigedomssjef i Wärtsilä Norway. Han fortel engajsert om alt det Wärtsilä gjer, både i Norge og internasjonalt. I Rubbe­stadneset er det både ingeniør­arbeid knytt til gir og propellar, sals­avdeling, verkstad og diverse støtte­tenester. Store vaskemaskinarDet største forbruket av vatn hos Wärtsilä er det verkstadane som står for. Dei lagar blant anna delar til Wärtsilä og Wichmannmotorar, har thruster- og turbo verkstad, og verkstad for komponentoverhaling. I produksjonen treng dei å vaska motor­delar og til dette har dei fem store vaske­maskinar som tek over 2000 liter vatn kvar. Vatnet blir brukt om att, men treng å skiftast om lag…
Les meir
Heimelaga skeiseis

Heimelaga skeiseis

Artiklar
Når kuldegradene kjem inn over Kanalen rår dugnadsånda i bygda. Ungane kan knapt venta…no blir det skeiseis! Henning, Knut, Jakob, Sunniva og Mathilde kosar seg på isen. I meir enn ti år har finnåsingane laga skeisebane på Kanalen. Frode Grønnevik er ein av dei som har vore med lengst og kan fortelja at det var Helge Larsen som hadde ideen. Han fekk med seg nokre ildsjeler, og no er dei ein stor dugnadsgjeng. God dugnadsånd– Me er avhengige av god dugnadsånd for å få det til. Me skrur saman ei ramme, og fyller på med vatn. For at ungane skal få skeiseis må faktisk nokon også jobba med isen på nattestid, seier Grønnevik.Gjengen på Kanalen har hatt mange kjekke sosiale stunder på og utanfor isen. Pølser frå bålpanna passar veldig…
Les meir
God jul(eførebuing)

God jul(eførebuing)

Artiklar
Jula er ei magisk høgtid for store og små! Plutseleg er det tid for jule­førebuinga igjen! Påminninga er nærast blitt ein tradisjon… Du går inn på lokalbutikken og alt er jul! Handlelappen er forlengst plassert ned i jakkelomma, og instinktet har tatt overhand. Julebrunost, julegodteri, julegraut, julesylte, pinnekjøt og adventskalender. Akkurat det du skulle ha i dag…? Eigentleg kjennest det lenge til jul, men tanken forsvinn fort når du køyrer heim frå butikken og Maria Carey rungar frå radioen med «All I want for Christmas is you» Vel heime, sofaen er innteken, og etter ei lita pause frå julesjokket set du på fjern­synet. I det du trur reklamepausen er over, kjem den kjente og kjære julenissen i Coca-Cola-lastebilen sin. Juleførebuingane har starta! Sjølv om tempoet inn mot høgtida kan kjennast…
Les meir
Millionsatsing på Moster

Millionsatsing på Moster

Artiklar
Arbeidet på Naustbakken er godt i gong. BVA har sett i gong eit stort arbeid i Mostraområdet for å betra leveringstryggleiken for vatn i området. – Før sommaren til neste år skal me kunna levera vatn frå to sider, seier prosjektleiar Odd Petter Habbestad i BVA. BVA har sett i gong eit stort arbeid i Mostraområdet for å betra leveringstryggleiken for vatn i området. – Før sommaren til neste år skal me kunna levera vatn frå to sider, seier prosjektleiar Odd Petter Habbestad i BVA. – I dag har me ei einsidig vassforsyning, og skjer det noko på leidnings­nettet frå Skimmeland og ned mot Mosterhamn blir dei utan vatn, fortset Odd Petter. No ordnar BVA dette og arbeidet er allereie starta. Prosjektet har ein prislapp på 12 millionar kroner, og…
Les meir
I dag er det «Verdas toalettdag»

I dag er det «Verdas toalettdag»

Artiklar
Kastar du q-tips eller plast­emballasje i do? Då hamnar det enten i havet eller i grøfta. Alt for mykje avfall vert kasta i toaletta, og konsekvensen vert tette leidningar og overfløyming hos deg eller andre stadar i avløpssystemet, auka rotteplager og forureining av naturen. Mykje av avfallet som blir kasta i do hamnar i naturen eller i havet. Du kastar ikkje våtserviettane på sjøen - men hiv du dei i do? Resultatet er det same!Sett ei avfallsbøtte på badet og bruk den. Det er berre tiss, avføring og dopapir som skal i toalettet. God tilgong i NorgeI dag har alle innbyggjarne i Norge tilgang til gode sanitærfolhold både heime, på jobben og på skulen. Avløpsvatnet vert frakta vekk og reinsa før det blir sloppe ut i naturen. Dette er avgjerande…
Les meir
Vasspest i vatn på Bømlo

Vasspest i vatn på Bømlo

Artiklar
Fire svanar på leit etter mat i Erlandsvatnet, og kring dei veks vasspesten og alger. Foto: Leiv Ersland Vasspest og smal vasspest er planter som er oppdaga i to vatn på Bømlo: Erslandsvatnet og Bergesvatnet. Me må unngå vidare spreiing! Kva er og gjer vasspest? Vasspest er ei amerikansk plante som ikkje høyrer heime i Noreg. Den er svartelista og har høg risiko for økologiske skadeverknader. Du kjenner igjen vasspesten på at den har bladkransar og stengel forma som pipereinsarar. Vasspesten har bladkransar og stengel forma som pipereinsarar. Foto: Christian Fisher CC-lisens. Planta veks under vatn og står oppreist. Ho gjer at vatn gror igjen, algevekstar får veksa på vassoverflata og vatnet ser grumse ut. Andre vassplanter blir lett fortrengt av vasspesten og det er registrert skadeverknadar på det biologiske…
Les meir