Innlegg:

Verdens vassdag: Vatn for fred

Verdens vassdag markeres årlig den 22. mars for å setje fokus på hvor viktig vatn er i våre liv, og for å auke kunnskapen om tilgang til vatn i verda. Tema for årets markering er vatnets betydning for fred og samarbeid. 

Vatn kan både skape fred eller utløse konflikt. Mangel på vatn og forurensning kan forverre eksisterende spenningar, både lokalt og mellom nasjonar. Me ser også eksempel på at vatn vert brukt som våpen i konfliktar, der sivil infrastruktur for vatn vert angrepet som eit klart brudd på internasjonal humanitær lov. 

Mer enn 3 milliarder mennesker over heile verda er avhengige av vatn som krysser landegrenser. Likevel har bare 24 land samarbeidsavtaler om vannet de deler.

Verdas ferskvannsressurser er under press. Klimaendringer og befolkningsvekst gjer det nødvendig med tiltak for å beskytte og ta vare på klodens mest dyrebare ressurs, både innenfor og mellom land. 

Vatn kan være et kraftfullt verktøy for å fremme fred og bærekraftig utvikling. Samarbeid om vassressurser er nøkkelen til å oppnå FNs berekraftsmål og fremme global stabilitet. Det er avgjørende med internasjonalt og grenseoverskridende samarbeid for å beskytte og forvalte vannressursene på en rettferdig og bærekraftig måte.

Les meir om FN sine bærekraftsmål her:

Kilde: Norsk Vatn

Related Posts