Innlegg:

Verdas vassdag – alle kan gjere litt!

Vatn er vår viktigaste ressurs, vårt viktigaste næringsmiddel og kjelda til alt liv – både i lokalsamfunna våre her i Noreg og globalt. Ja, det gjelder strengt tatt internt i kvar celle i kroppane våre også. 

Sjølv om vi her i Norge er velsigna med gode og rikelege kjelder av vatn, har også vi fått merke at reint vatn og leveringssikkerheit ikkje er sjølvsagt. Klimaendringar, med både økt ekstrem nedbør og lengre periodar med tørke, gjer det nødvendig å ta grep for å sikre gode tenester med vatn. 

Dette kostar både tid og pengar, stiller krav til ny kompetanse, nye måtar å tenke på og til utvikling av ny teknologi og framtidsretta og berekraftige løysningar, som gjer at også de neste generasjonane kan nyte godt av våre reine, friske vatnressursar. 

Må jobbe raskare for å nå måla

Me må handle raskare for å kunne møte spesielt de globale, men også de nasjonale utfordringane. 

Hele ein av fire menneske i verden i dag manglar tilgang på trygge drikkevatnskjelder og enda fleire har ikkje tilgang på skikkelege toalett- og sanitærforhold. Forbruket av vatn aukar, og i tillegg til personleg forbruk, er en sikker vatn forsyning nødvendig både for produksjon av mat, varer og tjenester, samt energi. Samtidig må vi sikre ein berekraftig forvaltning av vann ressursane våre gjennom vern av innsjøar, elver og våtmarker, inkludert økosystem-tjenestene disse bidrar med. 

Norge er heldige, men også vi har utfordringar knytt til avløpsvatn og forureining, og ikkje minst berekraftig forvaltning av elver, innsjøar og kystvann. Her kan vi alle hjelpe til – for eksempel ved å la være å kaste søppel i toalettet. 

Her kan du lese om hvorfor søppel i avløpet skaper et forurensingsproblem. 

Historien om kolibrien;

En dag brøt det ut brann i skogen. Alle dyrene løp for livet. De sto i utkanten av brannen og så på flammene i redsel og tristhet.

Oppe over hodet på dem fløy en liten kolibri frem og tilbake til bålet, om og om igjen. De større dyrene spurte kolibrien hva hun gjorde.

«Jeg flyr til innsjøen for å hente vann for å hjelpe til med å slukke brannen.» Dyrene lo av henne og sa: «Du kan ikke slukke denne brannen!»

«Jeg gjør det jeg kan,» svarte kolibrien.

Kolibrien hjelper til med å løse problemet – en dråpe av gangen. Hun er endringen hun ønsker å se i verden. Du kan også være en kolibri. Handlingene du gjør, uansett hvor små, vil hjelpe til med å løse vannkrisen.

Related Posts